Klublove

BK Næstved Excalibur er en klub med bredde, bestående af 4 afdelinger
Ungdom – Handicap – Senior – Elite

Formanden i BK Næstved er Johnni Jespersen, som gerne sammen med afdelingslederne hjælper med spørgsmål om klubben og dens aktiviteter.

§1. Klubbens navn og hjemsted.

 1. Klubbens navn er.: Bowling Klubben Næstved – Excalibur. “BKN” eller ”Excalibur” og er stiftet den 10. Januar 1995.
 2. Hjemsted er Næstved kommune, Storstrøms Amt. Næstved Bowlingcenter, Erantisvej 38.
 3. Klubbens adresse er hos den valgte formand.

§2. Tilhørsforhold.

 1. Klubben er tilsluttet Dansk Bowling Forbund, som nationalt er tilsluttet D.I.F. og international tilslutning WTBA samt DHIF via Handicap afdeling.

§3. Formål.

 1. At organisere bowlingspillere i Næstved og i omegns kommunerne der har et ønske herom.
 2. At seriøst og på en troværdig måde at oplære og dygtiggøre medlemmerne indenfor bowlingsporten.

§4. Optagelse af medlemmer.

 1. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer, som samtidig forpligter sig til at overholde klubbens love og bestemmelser.
 2. Medlemskab i andre klubber kan kun accepteres i en overgangsperiode.
 3. Indmeldelse skal ske via mail til kassereren og er først gældende når kassereren har underskrevet indmeldelses papir. (BK Næstveds papir)
 4. Indmeldelse af umyndige kan kun ske med skriftlig godkendelse af den/de voksne der er i besiddelse af forældremyndigheden eller plejeforældre.
 5. For såvel aktive som passive medlemmer, betales ved indmeldelse et gebyr fastsat af generalforsamlingen. Trænings trøje er ejendom, og skal bæres på træningsdage, kamp trøje er ejendom og skal bæres til kampe og DM-mesterskaber.
 6. Aktive medlemmer har automatisk ret til at spille på klubaftener, hvis der ikke er restance i kontingent til klubben.
 7. Passive medlemmer er at betragte som støttemedlemmer, og har ikke automatisk spilleret, men har på trænings aftener hvor der er plads mulighed for at spille mod betaling. (Pr. 22.05.2022 at betale 75,-kr pr. gang 1 trænings time) (Pr. 22.05.2022 at betale 125,-kr pr. gang 2 trænings timer)

§5. Kontingent.

 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen hvert år, Licens opkræves særskilt pr. Januar måned. hvert år med 250,-kr betaling til DBwF. Dette er ikke gældende for handicap afdelingen
 2. Aktive medlemmer skal betale kvartalsvis forud, kontingentet skal være betalt senest den 05. i kvartalet. Kontingent betales således,
  1. Kvt. Januar, februar og marts betales senest 05.01.2023
  2. Kvt. April, maj og juni betales senest 05.04.2023
  3. Kvt. Juli, august og september betales senest 05.07.2023
  4. Kvt. Oktober, november og december betales senest 05.10.2023
  se endvidere §7. stk. 3.
 3. Passive (støttemedlemmer) medlemmer skal betale et halvårligt kontingent forud i januar og juli måned senest d.05. i mdr.
  (kr. 150.- pr. 6 mdr.)
 4. Kontingent betales via bank, og medlems nummer eller faktura nummer påføres overførslen. Se endvidere §5.stk.2.

§6. Licens til D.B.W.F.

 1. Alle klubbens aktive medlemmer hos ungdom, senior og elite skal have licens til DBwF, licensen betales Jnf. §5. stk.1. Handicapafdelingen betaler licens til DHIF, som betales via kontingent.
 2. Når man har været medlem af klubben i 1 år, og fra det fyldte 15 år, så skal man have en dommer uddannelse så man kan deltage i de dommer vagter som klubben skal varetage i løbet af sæsonen.

§7. Udmeldelse og eksklusion.

 1. For gyldig udmeldelse, skal der sendes en mail til klubbens kasserer med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned, og det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben. (Restance vil blive indberettet til DBwF og ny klub.)
 2. I særlige tilfælde så som sygdom, flytning m.m. kan § 7. stk. 1 dispenseres.
 3. Ved kontingentrestance på 1 måned, vil man ikke være berettiget til at modtage træning eller spille kampe for klubben, samt i gentagelsestilfælde af for sent indbetalt kontingent, kan bestyrelsen med mindst 1 måneds skriftligt varsel ekskludere vedkommende medlem.
 4. Medlemmer der er udelukket Jnf. § 7. stk. 3. kan optages som medlem igen ved indbetaling af sin gæld til kassereren.
 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.
  Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt herfor. vedkommende medlem skal inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar og kræve spørgsmålet afgjort på først kommende generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.
 6. I tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling/ ekstraordinær generalforsamling, har medlemmet krav på mindst 3 døgns varsel herom, før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne og ret til at føre sit forsvar før afgørelsen.
 7. Eksklusionen skal opføres som et særskilt punkt på generalforsamlingen/ ekstraordinære generalforsamlings dagsorden. generalforsamlingen/ ekstraordinære generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 8. Et medlem ekskluderet i henhold til § 7. stk. 5 og 6. kan først optages som medlem igen, efter en karantæne fastsat af generalforsamlingen/ ekstraordinære generalforsamling ved eksklusionen.

§8. Orlov.

 1. Ved orlov forstås, at medlemmet fritages for aktivt medlemskab i en forud aftalt periode.
 2. For at kunne få orlov, skal medlemmet skriftligt søge herom på mail til klubbens kasserer med angivelse af årsag, tidsrammen er minimum 3 måneder.
 3. Ansøgning om orlov skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før begyndelse af orlov.
 4. Bevilges orlov, nedsættes det kvartals kontingent svarende til kvartalsandelen for passive medlemmer, (PR. 22.05.2022 kr.75,-pr. Kvt.)
 5. I særlige tilfælde såsom akut sygdom og barsel mv. kan § 8 stk. 3. dispenseres.

§9. Ordinær generalforsamling.

 1. Den ordinære generalforsamling, skal afholdes hvert år senest medio maj, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
 2. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, der er foreskrevet i disse love, og er den højeste myndighed i alle anliggender som vedr. klubben
 3. Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen og som er til vedtagelse, skal være skriftligt og bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, og som har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, dog må man ikke på afholdelses tidspunktet være i restance.
 5. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og i henhold til § 9 stk. 4. Eller ved en fuldmagt fra medlemmet til de forslag fremsendt i indkaldelse til generalforsamling, valg eller forslag.
 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§10. Dagsorden.

 1. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Udvalgets beretning.
  5. Regnskab ved kassereren.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eksklusion.
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Valg
   1. Ulige år formand.
   2. Ulige år sekretær.
   3. Ulige år 1. bestyrelses suppleant
   4. Lige år Eliteleder.
   5. Lige år Kasserer.
   6. Lige år 1. bestyrelses medlem.
   7. Hvert år handicapleder.
   8. Hvert år Sponsorleder.
   9. Hvert år Webmaster.
   10. Hvert år Revisor.
   11. Hvert år Revisorsuppleant.

§11. Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis der opstår et behov herfor.
 2. Indkaldelsen kan også ske når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom, ledsaget af motiveret dagsorden.
 3. Denne afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget af bestyrelsen.
 4. For indkaldelse gælder bestemmelserne i § 9 stk. 1.
 5. Hvor medlemmer indkalder skriftligt til ekstraordinær generalforsamling, skal mindst 2/3 af underskrevne medlemmer være tilstede, da generalforsamlingen ellers vil være ugyldig.

§12. Generalforsamlingens ledelse.

 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, denne skal lede forhandlingerne.
 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jnf. §7.stk.7., §9.stk.6.
 3. Dirigenten bestemmer afstemningsmetode, dog skal der ved begæring fra blot 1 medlem, foregå skriftlig afstemning og valg, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
 5. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke forelægges for den samme generalforsamling.

§13.  Bestyrelsen.

 1. Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer samt 1 suppleant, der repræsenterer klubben i alle forhold.
 2. Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
 3. Bestyrelsen består af. formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.
  1. Bestyrelsen har handicapleder, eliteleder og ungdomsleder tilsluttet, de kan deltage på alle bestyrelsesmøder, hvis de ønsker dette.
 1. Hvervet som formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem kan ikke forenes med andre poster i bestyrelsen.
 2. Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagende handlinger forpligter klubben.
 3. Bestyrelsen er selvsupplerende og kan udpege en person som vil indtræde for formanden eller kasserer hvis disse melder forfald.
 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede og /eller i henhold til § 7 stk. 5.
 5. Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til særlige opgaver såfremt der opstår behov herfor.

       Disse udvalg kan som eks. være lov udvalg, ungdomsudvalg, pr. udvalg, spilleudvalg m.m.

 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 2. Der skal føres protokol over bestyrelsens handlinger.
 3. Genvalg kan finde sted, og alle bestyrelsens poster er tillidshverv og ulønnet.

§14.Regnskab.

 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Driftsregnskab forelægges, forsynet med revisors påtegninger til den ordinære generalforsamlings godkendelse.

§15. Revision.

 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen revisor.
 2. Revisor skal hvert år i tiden mellem regnskabets afslutning og generalforsamlings afholdelse gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er tilstede, driftsregnskabet forsynes med påtegning herom.
 3. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdningerne.

§16. Lovændringer.

 1. Ændringer af disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.

§17. Klubbens ophævelse.

 1. Klubbens ophævelse kan kun bestemmes på en til dette formål særlig indkaldt generalforsamling.
 2. For beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 3. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes på ny til en generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages jnf. § 17 stk.2.
 4. Ved klubbens opløsning skænkes klubbens værdier til julemærke fonden. Evt. anden lignende forening der varetager handicappet/børns interesser.
 5. Ikke forbrugte udloddende midler fra kommunale, private organisationer returneres tilbage.

§18 Klubbens ansvar.

 1. Klubben og dermed klubbens bestyrelse kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for skader der påføres spiller eller forvoldes af disse, selvom dette sker under et af klubbens afviklede arrangementer.
 2. Under træning af ungdommen må der ikke nydes alkohol, dette gælder både trænere, ledere og andre som har med ungdommen at gøre under deres trænings tid, og som foregår i klub regi.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj 2022.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner